Årsmöte onsdag 9 mars

taos_fbFöreningen för frilansande kulturskapare i Örebro län,
The Art of Sweden, hälsar medlemmarna välkommen till årsmöte
och en spännande föreläsning med konstnären Ola Öhlin.

Onsdag 9 mars 2016 kl. 18.00-20.00
på Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, Örebro

Dagordning:
– Val av ordförande och sekreterare för mötet
– Val av två justerare av protokoll tillika rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
– Fastställande av dagordning. Anmälan om motioner, propositioner och övriga frågor
– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Revisorernas berättelse
– Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
– Val av ledamöter till styrelse på två år samt ledamöter på ett år
– Val av suppleanter till styrelsen
– Val av två revisorer på ett år
– Val av valberedning om två personer på ett år
– Fastställande av årsavgift
– Fastställande av eventuella arvoden
– Motioner och propositioner. Diskussion om verksamhetsplan?
– Övriga frågor
– Eventuella överklaganden om medlemsansökningar
– Avslutning

Konstnären Ola Öhlin är projektledare för ”Konsten att delta”. Projektet ägs av Eskilstuna kommun och dess syfte är att lokalisera utlandsfödda kulturarbetare och ge dem möjligheter att etablera sig på den svenska kulturscenen.