Författararkiv: The Art of Sweden

Karlskoga kommuns kulturstipendie går till Marie Johansson Gadde

Marie Johansson GaddeKarlskoga kommuns kulturstipendie 2015 går till Marie Johansson Gadde!

Nomineringen lyder: “Maries kulturarbete i Karlskoga sker på en bred front. Genom att Marie, som nutida/samtida bildkonstnär, lyfter fokus från sitt eget staffli får vi en tillbakablick som gör det möjligt att möta framtida utmaningar. Arbetet sker på flera sätt – historieberättande i lokalradion, engagemang i Bofors och brukets historia genom de så kallade Mumblingsdagarna. Granbergsdals hytta finns också med där både dåtid och nutid knyts samman med till exempel ritkol från kolmilan som används vid kurser i teckning. Grattis Marie och lycka till i framtiden med ditt samhällsengagemang för bygden och Karlskogas framtid!”

Stipendiet delas ut av kultur-och föreningsnämnden och delades med annan stipendiat. Stipendiesumman är 20.000 kr.

Rapport från KLYS-konferensen

261392_213585395347373_6711738_nVi var inbjudna till KLYS nationella konferens om konstnärspolitik, som arrangerades i Gävle den 8:e februari 2016. Ett 60-tal kulturskapare från 15 av landets 21 regioner var på plats och temat för årets konferens var ”Inflytande och representation”. Det handlade om hur professionella kulturskapare representerades i regionala samråd i arbetet med kulturplanerna, samt hur inflytandet ser ut i realiteten i den regionala och kommunala kulturpolitiken.

Undertecknad fick äran att inleda konferensen där jag berättade om hur vår verksamhet i föreningen ser ut. Jag kan glädjande konstatera att vi ligger långt fram i jämförelse med många andra regioner i landet när det gäller representation och med vårt konstområdesövergripande perspektiv och dialog med den regionala kulturförvaltningen och länets kommuner.

I landets olika regioner ser det väldigt olika ut vad det gäller representation av professionella kulturskapare enligt samverkansmodellen. Samverkansmodellen innebär en fördelning av statliga medel som går till regional kulturverksamhet och som ger regionerna större handlingsutrymme (KLYS).

I rapporten från KLYS konstaterar man allmänt angående samrådsgrupperna, i de regioner där man inrättat sådana; “Behövs undersökas närmare hur effektiva samråden är. Är det kanske bättre att ha regionala KLYS-föreningar som t ex The Art of Sweden i Örebro län för att få inflytande.”

Region Örebro län förväntas inrätta en samrådsgrupp under 2016, och där ska vi ha en självklar plats.

 

Lasse Persson
Ordförande The Art of Sweden

 

Rapporten i sin helhet finns som pdf här.

KLYS hemsida

Årsmöte onsdag 9 mars

taos_fbFöreningen för frilansande kulturskapare i Örebro län,
The Art of Sweden, hälsar medlemmarna välkommen till årsmöte
och en spännande föreläsning med konstnären Ola Öhlin.

Onsdag 9 mars 2016 kl. 18.00-20.00
på Föreningarnas Hus, Slottsgatan 13 A, Örebro

Dagordning:
– Val av ordförande och sekreterare för mötet
– Val av två justerare av protokoll tillika rösträknare
– Fastställande av röstlängd
– Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
– Fastställande av dagordning. Anmälan om motioner, propositioner och övriga frågor
– Styrelsens verksamhetsberättelse
– Revisorernas berättelse
– Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
– Val av ledamöter till styrelse på två år samt ledamöter på ett år
– Val av suppleanter till styrelsen
– Val av två revisorer på ett år
– Val av valberedning om två personer på ett år
– Fastställande av årsavgift
– Fastställande av eventuella arvoden
– Motioner och propositioner. Diskussion om verksamhetsplan?
– Övriga frågor
– Eventuella överklaganden om medlemsansökningar
– Avslutning

Konstnären Ola Öhlin är projektledare för ”Konsten att delta”. Projektet ägs av Eskilstuna kommun och dess syfte är att lokalisera utlandsfödda kulturarbetare och ge dem möjligheter att etablera sig på den svenska kulturscenen.

Kulturprogram för flyktingbarn

Region Örebro länRegion Örebro län, Kultur och ideell sektor, har beslutat att initiera ett kulturprogram för flyktingbarn i länet. Planen är att utveckla ett kulturprogram i mindre skala till hösten 2016.

Nu vill man nå aktörer och samarbetspartners som är intresserade av att samverka kring utvecklingen av ett kulturprogram riktat till barn och unga med flyktingbakgrund.

Aktörer som har möjlighet att genomföra kulturverksamhet/kulturaktiviteter inom egen budget välkomnas men Region Örebro län räknar också med att kunna finansiera vissa delar. Den som är intresserad av att vara med kan skicka en kort beskrivning av verksamheten/aktiviteterna genom att fylla i intresseanmälan.

Region Örebro län är också intresserade av att finna samarbetspartners för organisering av genomförandet. En dialog kommer till exempel att inledas med Örebro läns bildningsförbund för folkbildningens räkning.

Vid intresse kontakta Lena Adem

Mer info:
Informationen ovan är hämtad från Region Örebro läns nyhetsbrev kultur 5/2015

Konstnärlig gestaltning på
Stortorget/Trädgårdsgatan

Örebro kommunÖrebro kommun har tagit beslut om ombyggnad av Trädgårdsgatan/Alnängsgatan och i samband med det avslutas även den tredje delen i ombyggnaden av Stortorget. Ett konstverk ska placeras på den nedre delen av Stortorget, mittemot von Akens kastanj i Oskarsparken. Yrkesverksamma konstnärer som är intresserade av uppdraget är välkomna att lämna en intresseanmälan.

Intresseanmälan sänds senast den 15 februari 2016

Mer info:
Örebro kommun

Konstnärliga uppdrag på USÖ

Region Örebro länDet finns fyra konstnärliga gestaltningsuppdrag till den nya vårdbyggnaden (H-huset med akutmottagning) på Universitetssjukhuset i Örebro som nu är aktuella att ansöka om. Det gäller dels skulptur och plattläggning på entrétorg, hängande objekt i entréhall, målning/relief i undertak i portik samt tvådimensionella verk till väntrum på akutmottagningen.

Tävlingen genomförs i två etapper där man först anmäler sitt intresse genom att skicka in en intresseanmälan (senast 1/2 2016).

All information och ansökningshandlingar finns här ->
Om man inte har ett konto så skaffar man kostnadsfritt ett gästkonto här ->

Klys: Kulturskapare får vänta

KLYSI våras meddelades en dom i Svea hovrätt mot Telia som innebär att mobiltelefonen Iphone omfattas av ersättningssystemet för privatkopiering. Telia överklagade domen och Högsta domstolen har nu meddelat prövningstillstånd.

– Styrkeförhållandena är oerhört ojämna när svenska kulturskapare möter stora teknikföretag i rättssalen. Privatkopieringsersättningen är en mycket liten kostnad för dessa företag, men det är en viktig inkomstkälla för svenska kulturskapare och ger dem förutsättningar att fortsätta skapa kultur. Till skillnad från de företag vi möter i rätten har kulturskapare i regel svag ekonomi. Att bedriva rättsprocesser istället för att försöka komma överens, innebär flera års väntan på att ersättningar för dessa kopior kan betalas ut till de som skapat verken, avslutar Marika B. Lagercrantz.

Privatkopieringsersättningen är en teknikneutral avgift för alla de många tusen privatkopior som görs varje år av kulturskapares verk. Rätten till kompensation regleras i både svensk och europeisk lagstiftning.

Läs mer på KLYS

Länsförfattare i bok om resandefolket

Dinglarens vägInstitutet för språk och folkminnen har gett ut en bok om resandefolket, “Dinglarens väg. Vorsnos Drom. De ofrivilligt åsidosatta” där majoriteten av författarna själva tillhör folkminoriteten de resande, som är den största och äldsta gruppen inom nationella minoriteten romer.

Tre av skribenterna kommer från Örebro län, bl.a. Nathalie Rommestam, Lindesberg, författaren Bo Hazell, Örebro och etnologen Ann Hellman, som varit anställd vid Örebro läns museum och bl.a. jobbat med utgrävningarna av resandebosättningen Krämarstan i Finnerödja.

Mer info på Institutet för språk och folkminnen