Revidering kulturplanen – sista dag för synpunkter

15 maj, 2020

Hej,

I länets regionala kulturplan finns uppdrag och utvecklingsmål för länets kulturliv 2020-2023. Kulturplanen är ett levande dokument. Möjlighet till en årlig revidering är därför en viktig utgångspunkt. Vid revideringen ändras vanligen inte den politiska inriktningen eller grundtexter utan ändringar ska gälla uppdrag eller utvecklingsmål. Det är möjligt att du har mer övergripande synpunkter på planen, dess upplägg och inriktning eller att du saknar områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till en revidering i år tar vi gärna emot alla slags synpunkter inför framtiden.

Här tar Region Örebro län emot synpunkter till och med 15 maj 2020. (www.regionorebrolan.se/revideringkulturplan)

Den fortsatta processen
Eventuella förslag till revidering av kulturplanen inför 2021 kommer att bearbetas och presenteras i kulturnämnden för vidare politiska beslut. Ändringar som beslutas om politiskt kommer att finns med i nätversionen av den regionala kulturplanen 2021.

Med vänlig hälsning

Katarina Strömgren Sandh (chef område kultur och ideell sektor) genom Lena Adem