Konstnärspolitiken stärks i regionerna

Pressmeddelande 9 dec 2016, från KLYS

Idag presenteras KLYS årliga regionala tendensrapport om hur kultur- och konstnärspolitiska frågor lyfts fram i de aktuella regionala kulturplanerna. De tre nya planer som lagts fram i år och som gäller från 2017 till 2020 är Region Gotlands, Region Hallands och Region Värmlands kulturplaner. 

KLYS bevakar landets regionala kulturpolitik och granskar alla de regionala kulturplanerna, som skrivs inom ramen för kultursamverkansmodellen.

– Den tendens vi kunde se i förra årets kulturplaner håller i sig. Villkoren för de professionella kulturskaparna får allt mer utrymme i planerna.

Regionerna visar på både en större medvetenhet och ett ökat fokus på konstnärspolitiska frågor. Kulturens egenvärde och konstnärlig kvalitet lyfts i högre grad och mer konkret, säger Carl Liungman, KLYS regionalpolitiske sekreterare.

KLYS kärnfrågor berör professionella kulturskapares villkor såsom avtalsenliga ersättningsnivåer, arbetstillfällen, kompetensutveckling, kulturell infrastruktur samt konstnärligt egenföretagande. KLYS har tittat på hur de olika regionerna i sina fleråriga kulturplaner formulerar villkoren för olika konstnärliga yrkesgrupper som bildkonstnärer, författare, filmare, skådespelare, dansare, musikskapare, musiker, dramatiker etc.

– Positivt är också att alltfler regioner väljer att inrätta formaliserade samråd med yrkesverksamma kulturskapare i arbetet med att ta fram kulturplaner, enligt den modell som KLYS förespråkar, tillägger Carl Liungman. 

Tendensrapporten är en översiktlig sammanställning som utgår från KLYS remissyttranden över årets aktuella kulturplaner och en komparativ genomläsning av både remissversionerna och slutversionerna av kulturplanerna. Tendensrapporten överlämnas årligen formellt till Kulturrådet, som är den myndighet som beslutar om anslagen till regionerna inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Mer information:

Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare, telefon 070-262 19 38

KLYS en samlad röst för Sveriges kulturskapare. KLYS är konstnärsorganisationernas samarbetsorgan när det gäller frågor av gemensamt intresse. Genom sina 14 medlemsorganisationer företräder KLYS ca 30 000 konstnärligt yrkesverksamma i Sverige inom områdena ord, ton, bild, scen och media, såsom författare, journalister, bildkonstnärer, musikskapare, regissörer, musiker, dansare och skådespelare. Viktiga arbetsområden för KLYS är bl a upphovsrätt, kulturpolitik, yttrandefrihets- och mediefrågor samt arbetsmarknadsfrågor.

www.klys.se