Kulturen blöder och kulturskaparna med den

Den rådande Corona-pandemin lägger en tung filt över världen och alla dess konsekvenser på kort och lång sikt är i det närmaste oöverblickbara. Sveriges regioner lägger miljardbelopp på att rädda vård, skola, omsorg och andra livsviktiga verksamheter. Även privata branscher såsom banker, företag, flygbolag m.m tilldelas enorma stödpaket.

Beslut om miljard att dela mellan svensk idrott och kultur
Regeringen har beslutat om en miljard att delas lika mellan svensk idrott och svensk kultur.  Detta är ett mycket lovvärt initiativ, men det räcker inte. 500 miljoner till kulturen, där fokus ligger på stöd till arrangörer av: ”en konsert, scenkonstföreställning, biografföreställning, utställning, föreläsning eller ett annat liknande kulturevenemang i Sverige. Stöd får också lämnas till en konstnärligt verksam aktör som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget.”(Regeringskansliet/Amanda Lind).

Detta innebär att en enskild kulturskapare som saknar ett avtalat uppdrag att producera en utställning, scen-föreställning, konsert m.m. – inte uppfyller de kriterier som ställs för att kunna söka dessa stödpengar. De allra flesta av The Art of Swedens konstnärer/kulturskapare jobbar oförtrutet och konsekvent med sitt skapande, där den ekonomiska ”belöningen” i bästa fall kommer som en senkommen överraskning. Ibland, ibland inte. Det behövs alltså ytterligare medel till stöd för de kulturskapare som nu står utan inkomstmöjligheter.

En stor majoritet av Sveriges frilansande kulturskapare, vars ekonomiska grund helt är beroende av publika arrangemang, biljettintäkter, utställningsersättningar m.m. ser nu hur Corona-pandemin helt stänger ner alla möjligheter till ersättning/arvode. Dessutom består kultursektorn i huvudsak av småföretagare med enskild firma, utan socialt skyddsnät eller möjlighet till a-kassa.

Upprop för kulturskapare med enskild firma
Tusentals kulturskapare har i ett upprop, initierat av Rita Saxmark och Linnéa Sallay, satt fingret på ett system som redan tidigare varit djupt orättvist, och som nu samband med Corona-krisen, gjort situationen än mer problematiskt.

Uppropet föreslår att man ska kunna ta a-kassa utan att behöva förklara sitt företag vilande. Enligt nuvarande regler får man inte fakturera, inte marknadsföra, inte ha kontakt med kunder. Man måste stänga ner sin hemsida. En frilansandes verksamhet bygger ofta på nätverkande, en kontakt leder till en ny kontakt, som i bästa fall leder till ett uppdrag. Att rasera det man byggt upp under många år, går fort. Att bygga upp detsamma, tar betydligt längre tid. Och för många kan det innebära slutet av en yrkeskarriär som kulturskapare. Så det finns ett enormt behov av att förändra det här systemet i grunden.

Kulturen är samhällets själ
Kulturen och kulturskaparnas arbete skapar den konst och kultur som utgör ett samhälles själ.
I dessa tider blir det tydligt hur viktig musiken, filmen, konsten, litteraturen, scenkonsten är i människors liv. Det är oerhört viktigt att resurser sätts in för att rädda den kulturella infrastruktur som finns, både i närtid och i framtiden.

Ett stort ansvar vilar nu på kommuner och regioner
Den stora utmaningen är att snabbt kompensera kulturskapare för det stora inkomstbortfall som de nu drabbas av p.g.a. alla avbokningar och inställda jobb. Om det inte görs kommer en stor del av regionens kulturarbetare gå i konkurs eller hamna i akut behov av försörjningsstöd, vilket dels belastar samhället ekonomiskt och administrativt, dels får det långsiktiga skadeverkningar på den kulturella infrastrukturen i Örebro län.

Åtgärdspaket
The Art of Sweden ställer sig bakom det åtgärds-paket som KLYS* har tagit fram som bland annat innebär att Örebro kommun och Region Örebro län fullföljer ingångna avtal så att kulturskapare får arvode eller lön, även om uppdraget inte går att genomföra.

  • Inför hyreslättnader för kulturlokaler som ägs av det offentliga. Detta är en effektiv åtgärd för att möjliggöra för kulturskapare att överleva under Corona-krisen.
  • Tillför medel till ett regionalt krispaket från vilket bidrag ska kunna sökas av kulturskapare inom alla konst-områden, p.g.a. inkomstbortfall till följd av avbokade uppdrag eller inställda evenemang. Medlen bör betalas ut som stipendier, bidrag eller projektstöd.
  • Skapa arbetstillfällen genom att ge kulturskapare ett regionalt uppdrag att dokumentera, spegla och gestalta Corona-krisen.
  • Förstärk resurser för inköp av bild- och formkonst av konstnärer från Örebro län, och självklart tillämpa 1%-regeln vid infrastruktursatsningar.
  • Öppna upp och förläng ansökningstiden för OpenArt 2021, i syfte att utöka med ytterligare konstnärer från Örebro län.

Goda exempel
Det finns ett antal goda exempel på hur resurser/pengar har avsatts till kulturen för att mildra konsekvenserna av den rådande Corona-krisen.

Region Gotland tog ett snabbt beslut om lokala åtgärder till kultursektorn på 1 miljon kronor. Det handlar bland annat om kontantstöd som kompensation för inkomstbortfall eller bidrag till kompetensutveckling.

Region Halland utökar sin kulturbudget med ett s.k. Expresstöd och andra åtgärder, i syfte att mildra effekterna, för kulturskapare, arrangörer och kulturarrangörer, med anledning av Corona-pandemin. Bland annat ska kulturskapare kunna få betalt, även vid inställda arrangemang.

Västra Götalandsregionen, Region Norrbotten och Region Gävleborg har alla beslutat om att inte återkräva utbetalda medel för de evenemang som ställts in, eller som kommer att behövas ställas in.

I en extrem tid som denna krävs det att vi tänker utanför det invanda, visar prov på uppfinnings-rikedom för att hitta/skapa okonventionella lösningar på svårigheterna inom kultursektorn.

Styrelsen för The Art of Sweden* genom
Marie Johansson Gadde, bild-och formkonstnär
Lasse Persson, fotograf
Hans Danneborn, filmare, fotograf, regissör
Mats-Arne Larsson, författare, teaterregissör och dramatiker
Marianne Freyne-Lindhagen, fotograf, författare och bildkonstnär
Thomas Lundkvist, kompositör, musiker och illustratör
Magdalena Eriksson, bild-och formkonstnär
Tomas Vagner, bild-och formkonstnär
Olle Söderberg, skådespelare, konstnärlig ledare

*The Art of Sweden, en idéell förening för yrkesverksamma kulturskapare i Örebro län

*KLYS utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare och företräder genom sina 14 medlemsorganisationer nästan 30 000 konstnärligt verksamma i hela landet inom områdena bild/form, litteratur, journalistik, scen/film och musik.