Kulturen i höstens regionval

I höst är det val till riksdag, kommun och region. TAOS har försökt att göra en översikt över vilken politik de partier för som är representerade i regionfullmäktige för Region Örebro län, Sverigedemokraterna (SD), Kristdemokraterna (KD), Moderaterna (M), Centerpartiet (C), Liberalerna (L), Socialdemokraterna (S), Miljöpartiet (MP) och Vänsterpartiet (V), när det gäller kulturen. De regionala valprogrammen är ibland ganska magra men i respektive partis förslag till budget för 2023 framgår lite mer vad partierna tycker.

De olika allmänna hyllningarna av kulturen och varför den är bra har vi inte tagit med här utan istället har vi koncentrerat oss på de konkreta (som ibland inte är så konkreta) förslagen.Begreppet ”armlängds avstånd” är en nyhet som har tagits upp av en del partier i lite olika tolkning.

En jämförelse är inte alltid lätt. Hur ska man till exempel väga ett litet partis långa, men kanske orealistiska, önskelista mot det större partiets återhållna förslag som dock kanske har chans att genomföras?

Inget parti verkar bry sig om de förslag som TAOS fört fram vid ett flertal tillfällen: En gemensam portal med kalendarium på internet där allt kulturliv i länet presenteraskoordination av busstrafiken så att man kan ta del av kulturevenemang i hela länet utan att åka i egen bil och kulturgaranti för alla skolbarn.

Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna samarbetar i regionfullmäktige och har där majoritet. I en gemensam text om kulturen skriver de. 

Under år 2023 kommer ett särskilt fokus läggas på fortsatt återstart i en ny fas av pandemin. Den kulturella infrastrukturen ska stärkas med inriktning på hela länet. Vidare ska arbetet med kultur och hälsa utvecklas, liksom arbetet med att utveckla förutsättningarna för civilsamhället och de kulturella och kreativa näringarna. Även det internationella arbetet är prioriterat.

Sverigedemokraterna

Partiet vill sälja de två folkhögskolor – Kävesta och Fellingsbro – som regionen äger. Partiet vill satsa på bevarande och utökad marknadsföring av länets fornminnen. Därför vill man inrätta en regional kulturarvsfond.Vidare vill man sänka anslaget till kulturen med 5%.Den så kallade 1%-regeln (att 1% av byggkostnaderna vid offentligt byggande ska gå till konstnärlig gestaltning) vill partiet avskaffa.Partiet menar att regionens innehav av cirka 17000 konstverk borde kunna utnyttjas bättre. 

Kristdemokraterna

Kristdemokraterna vill: Värna länets olika kulturinstitutioner och föreningar som utgör nav för frilansande kulturutövare.Stimulera till ökad samverkan mellan musik- och kulturskolor, samt till ökat samarbete med länets kulturinstitutioner.Att samlingarna inom Länsarvet görs tillgängliga för allmänheten.Att det nuvarande enprocentsmålet för konstnärlig utsmyckning ska vidgas till att omfatta olika konstformer och kulturyttringar.Att sambandet mellan kultur och hälsa ska tas tillvara genom ökade inslag av kulturaktiviteter i vården. 

Moderaterna

Moderaterna vill sälja regionens båda folkhögskolor. Partiet anser att kulturen ska inte bara vara inkluderande oavsett var i länet man bor, den bör också vara inkluderande för människor med särskilda behov. Kulturen måste vara tillgänglig även för personer med funktionsnedsättning, både som utövare och mottagare av kultur. Även detta är en demokratifråga. Verksamheten ska regelbundet följas upp utifrån dessa aspekter.Örebro läns museums utställning på Örebro slott ska utvecklas till en besöksattraktion. Partiet vill att regionens kultur- och fritidsnämnd ska få i uppdrag att öka det kommunala engagemanget i Örebro läns museum.Partiet anser att verksamheten som föreningar med stöd från regionen har, ska utvärderas bättre. De föreningar som specifikt arbetar med ungdomar ska ha en policy för ANDT(alkohol, narkotika, doping och tobak).

Centerpartiet

Partiet vill att kulturaktiviteter ska vara tillgängliga i hela länet och för alla åldraratt kulturaktiviteter ses som en förebyggande hälsofrämjande aktivitet,att föreningslivet ska ses som en resurs till fortsatt utveckling av länet och därför få stöd inför de behov som kan uppstå,stötta kultur- och föreningsliv utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Liberalerna

Regionen ska främja god tillgång till professionell konst inom områdena teater, musik, dans,  bild och form, bibliotek, litteratur, muséeverksamhet, hemslöjd liksom kulturarv och arkiv  Löneuppräkning för anställda inom regionens kulturverksamhet ska ske enligt samma regler  som övrig regional verksamhet.Regionen ska sträva efter att skapa ett tillgängligt kulturliv för barn och unga utan att för 
den delen tappa bort behovet av kultur och positiva upplevelser för regionens äldsta 
invånare. Kulturen som hälsobefrämjande och som en del i läkningsprocesser ska uppmärksammas  och sätta tydligare avtryck i hälso- och sjukvården, liksom i kommunernas äldrevård. Kulturens roll i länets integrationsarbete bör tydliggöras. 
Utvecklat samarbete mellan regionen, kommunernas kulturskolor och universitetet. 
Långsiktiga projekt med samverkan mellan olika kulturutövare ska utvecklas.Regionens kultursyn ska bygga på en meritokratisk ansats. Den som anstränger sig hårt också har rätt att njuta framgången av sitt arbete. Talang och hårt arbete ska premieras. Regionens kulturpolitik ska därför sträva efter att låta talanger utvecklas och stjärnor att födas.Region Örebro län ska kunna gå in och hjälpa konstnärer med att hyra tomma lokaler för galleriverksamhet under en kortare tid.Fler fristadsförfattare och fristadsbostäder behövs över hela länet. På flera områden finns i dag koppling mellan kvalitet och bidrag, det gäller till exempel för  litteraturstödet. Vi menar att alla regionala bidrag och anslag till institutioner, kulturskapare, fria grupper etc. ska vara utformade på ett sätt som bidrar till långsiktig kvalitetsutveckling.Region Örebro läns arbete med film som kultur ska vårdas, värnas och utvecklas av de parter som är engagerade i att utveckla film.Fler långa stipendier på fem till tio år bör inrättas för att fler kulturskapare ska få möjlighet att söka och få dessa stipendier.Lyft bibliotekens status. 
Inför utvecklingsbidrag för att rusta upp små och ideella bibliotek. 
Folkbildningens ställning ska stärkas.

Socialdemokraterna

För att människor ska ha en meningsfull fritid är det viktigt att vi har ett starkt kulturutbud och många idrottsföreningar i vårt län. Vårt gemensamma kulturutbud ska komma alla till del. Kulturen är en viktig del i att Sverige ska fortsätta vara ett fritt och demokratiskt samhälle. Den hjälper oss att sätta ord på vår omgivning, förstå oss själva och det samhälle vi lever i. Idag finns stora skillnader i vilka som tar del av vårt kulturutbud. Människors inkomst, utbildningsnivå, yrke, om man bor i stad eller på landsbygd spelar roll för om man tar del av kulturen eller inte. Vi vill att kulturen ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund i hela länet. Det är särskilt viktigt för integrationen och för barn och unga att det finns tillgång till ett brett utbud av kulturupplevelser. 

Miljöpartiet

Örebro Teater ska få full uppräkning för sina lönekostnader.
Utred bidragssystemet i syfte att stärka och gynna kulturföreningar som
arbetar aktivt med ekologiska hållbarhetsfrågor exempelvis transporter,
material, resor etc.Bidragen till kulturföreningar och civilsamhället ska stärkas.

Vänsterpartiet

Tillgång till kultur får inte vara en plånboksfråga eller begränsas till dem som redan har ett  stort kulturellt kapital. Prioritera länets kulturella institutioner bl.a. Örebro Teater och Örebro läns museum. Värna länets folkhögskolors utveckling, för allas utbildningsmöjligheter, demokratiutveckling och integration.  Barn- och ungdomskultur och fria kulturutövare ska prioriteras inom kulturnämndens stödformer.  Möjlighet för kulturarbetare att verka under trygga förhållanden och fasta anställningar. Enligt FN:s barnkonvention har alla barn upp till 18 års ålder rätt ”att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet”. Det är politikens ansvar att ge alla barn i regionen lika goda möjligheter att bygga upp känslan för bilder och former, musik och sång, ord och berättelser, dans och rörelser. Regionen ska arbeta för en avgiftsfri och likvärdig kultur- och musikskola i hela länet.Regionen måste göra ”Kultur i vården” tillgänglig för fler och – efter samma princip som  ”Fysisk aktivitet” på recept – utveckla möjligheterna att skriva ut ”Kultur på recept”.  Utveckla kulturen i vården genom att använda sjukhusbiblioteken som ett nav för att skapa, visa och sprida kultur till patienter, anhöriga och personal. Stöd till fria yrkesutövares möjlighet att bilda nätverk och kompetensutveckla sig är ett annat utvecklingsområde.