Kultur i Vården upphör

Kulturutbudet för vård och omsorg upphör. Flera förbund bl.a. KLYS, har gått samman och kräver att beslutet omprövas. Underskrivarna av uppropet kräver att:

  • Region Stockholm inleder en process för att återskapa kulturutbudet
  • Medel för detta reserveras i budgeten för 2021
  • En dialog sker med både representanter för det fria kulturlivet och beställarna
  • Man i detta arbete tydligt tar med perspektivet av de positiva vårdeffekterna

Läs mer här