Pressmeddelande KLYS 2 juni 2020:

KLYS lanserar förslag till kommunalt krispaket för kulturen

Coronakrisen innebär förödande konsekvenser för konsten, kulturen och kulturskaparna runt om i landet, inte minst på kommunal nivå. KLYS föreslår därför nu ett förslag till kommunalt krispaket för kulturen, där den viktigaste åtgärden handlar om att snabbt kompensera yrkesverksamma kulturskapare för det stora inkomstbortfall som de drabbas av p.g.a. avbokningar och inställda jobb.

KLYS har under våren kartlagt hur yrkesverksamma kulturskapare inom olika konstområden drabbas av krisen, både på nationell, regional och kommunal nivå. Vi har också tidigare presenterat förslag till krispaket för kulturen riktade till regeringen och till regionerna. De 500 miljonerna till kulturen som regeringen beslutade om i mars är välkomna, men inte tillräckliga för att upprätthålla ett fungerande kulturliv i hela landet. Inte heller övriga regeringssatsningar räcker för att stödja frilansande kulturskapare genom krisen. Det blir allt tydligare att ansvaret för kulturlivets fortlevnad och finansiering vilar tungt även på landets kommuner.

KLYS har därför på grundval av en enkät till ett 40-tal kommunala kulturförvaltningar i Sverige nu tagit fram åtta förslag till krisåtgärder för att stimulera kulturlivet på kommunal nivå. Åtgärdsförslagen utgör viktiga komplement till de nationella och regionala insatserna och ska bidra till att säkerställa ett rikt och dynamiskt kulturliv i hela landet även i framtiden.

”Om kommunerna inte är med och satsar på kulturen nu kommer Sveriges kulturella infrastruktur att få långtgående och bestående skador. Många kulturskapare kommer sannolikt att gå i konkurs och hamna i akut behov av försörjningsstöd, något som skulle belasta kommunerna ekonomiskt”, säger Carl Liungman, regionalpolitisk sekreterare på KLYS, och tillägger; ”Besöksnäringar och kulturinstitutioner kan dessutom få stora problem efter coronakrisen med omfattande kompetensbrist om många yrkesverksamma kulturskapare tvingats lämna kultursektorn”.

KLYS ser att många av kommunerna under Coronakrisen gör akuta och viktiga insatser även för kulturen, men mer behöver göras. KLYS hoppas att landets 290 kommuner kommer att ta till sig av förslagen som nu skickas ut till kommunerna.

Läs mer om KLYS arbete under coronakrisen på KLYS webbsida: http://www.klys.se
Här finner du även pressbilder.

Kontakt:

Carl Liungman
Regionalpolitisk sekreterare, KLYS
Tfn: 070 262 19 38
e-post: carl.liungman@klys.se

Ulrica Källén
Verksamhetsledare, KLYS
Tfn: 073 340 00 33
e-post: ulrica.kallen@klys.se

Bilagor i detta mejl:
1 KLYS pressmeddelande 2 juni, pdf
2 KLYS förslag till kommunalt krispaket för kulturen, pdf

KLYS – en samlad röst för Sveriges kulturskapare
Alströmergatan 12, 112 47 Stockholm