Revidering av regional kulturplan inför 2019

Region Örebro län tar emot synpunkter på revideringen inför 2019 till och med 15 maj 2018. Lämna dina eventuella synpunkter här: www.regionorebrolan.se/revidering
Förslagen till revidering av kulturplanen kommer att bearbetas och presenteras i fokusnämnden för kultur, bildning och ideell sektor i september 2018 för vidare politiska regionala beslut under hösten 2018. Ändringar som beslutas om kommer att finns med i kortversionen av den regionala kulturplanen 2019.

I länets regionala kulturplan (se www.regionorebrolan.se/kulturplan) finns mål och prioriteringar för länets kulturliv 2016-2019. Kulturplanen är ett levande dokument med målskrivningar som revideras och följs upp årligen. Det finns därför möjlighet att ge förslag på förändringar av utvecklingsmål samt att lägga till utvecklingsområden som saknas i planen. Mer genomgripande förändringar görs först i den nya kulturplanen som börjar gälla 2020 och vars process påbörjas i år.

Vänliga hälsningar

Rikard Åslund och Lena Adem