Skrivelse till KS i Karlskoga: Ärendenummer 2019SC12120

Den 20 augusti 2019 lämnade den ideella föreningen The Art of Sweden en skrivelse till kommunstyrelsen i Karlskoga. Vi fick ärendenummer 2019SC12120. Det är i och med det en offentlig handling. Därför vill vi underlätta för kommuninnevånarna i länets näst största kommun att ta del av vad vi anser är oerhört viktigt. I början av oktober kommer ett beslut att tas om kulturens roll i Karlskoga. Sedan denna skrivelse skrevs har vi sett fler bevis på hur kommunpolitiker i Sverige tar häpnadsväckande och farliga ställningstaganden. Tex i Sölvesborg där inte längre ”utmanande samtidskonst” anses passande. I Karlskoga vill man nedmontera den kommunala kulturorganisationen. Det ser heller inte bättre ut än att denna utsatta nämnds ordförande nu ber sin borgerliga alliansgrupp om råd inför ett beslut om ett kulturområde i kommunen. Detta beslut innebär nu att förvaltningen tvingas, enligt artikel i Karlskoga tidning, avsluta hyreskontrakten för föreningar och konstnärer på stationsområdet vid Bofors. Vad kommer härnäst? Läs det igen, vad kommer härnäst?

Här är TAOS skrivelse i dess helhet:

”Skrivelse till Kommunstyrelsen i Karlskoga
Angående förslaget om nedläggning av Kultur-och föreningsnämnd i Karlskoga
Under våren offentliggjordes ett förslag att kraftigt förändra den kommunala organisationen för kultur och föreningsarbete i Karlskoga. Förslaget, som kommer från kommunstyrelsens ordförande samt då tillförordnad kommunchef, innebär att nämnden för dessa frågor läggs ner och förvaltningen av allt som rör kulturfrågor läggs ut på andra förvaltningar, som tex skola och samhällsbyggnad. Det politiska ansvaret sägs kunna ligga direkt på kommunstyrelsenivå.
The Art of Sweden är en länsövergripande ideell förening för yrkesverksamma konstnärer. Våra medlemmar är verksamma i länets alla kommuner. Vi ser med stor oro på hur länets näst största kommun, med så stark och tydlig kulturprofil, är beredd att nedmontera kommunens politiska kulturorganisation. Följden blir ju även att förvaltningen och dess kunskap och helhetssyn försvinner och det arbetet går in i andra befintliga kommunala förvaltningar. I Karlskoga som bruksort finns ett stort kulturintresse hos kommuninnevånarna, och det tar sig uttryck i ett rikt konst- och kulturföreningsliv. Det ideella kulturlivet och det professionella lever många gånger i symbios, med ett slutresultat som gagnar både kommuninnevånare och besökare. Således är ett starkt kulturliv även en näringslivsfråga. En levande kommun består av företag, av skolor och förskolor, utbud av sjukvård och omsorg. Men också ett kulturliv, som får människor att må bra. Allt hänger ihop. Tar man bort det ena, faller det andra. Kanske inte omgående, men efter ett tag.
I dialogen inför Regionens nya Kulturplan framhölls även kulturens hälsofrämjande betydelse, liksom betoningen av ett solidariskt fördelat kulturutbud. Karlskoga kommun är en del av Region Örebro län. Att inför dessa utmaningar ens tänka tanken att nedmontera den organisation som verkligen kan dessa frågor är ett tecken på att man inte ser värdet av kulturarbetarnas arbete.
Ett väl fungerande kulturliv, med en sammanhållande organisation i bakgrunden är även ett livsviktigt instrument för det demokratiska samhället. Att tillse att det finns verktyg för att lära sig iakta, reflektera och tänka kritiskt är grunden för ett friskt samhälle. Konsten är ett sådant viktigt verktyg. Att engagera sig i konst- och kulturlivet, delta i det offentliga samtalet, lära känna människor med olika bakgrund. Allt detta skapar större förståelse för hur samhället fungerar och ens egen roll i detta. Genom att ta del av olika konstnärliga uttryck tillförs dessa verktyg till var och en att nyttja fritt. Människan behöver både bröd och rosor.

En nämnd, som ser till föreningslivets bästa och kan fördela resurser och balansera mellan olika intressen behövs. Finns inte denna nämnd är det risk att den som ropar högst vinner, vilket inte gynnar mångfalden och jämlikheten mellan föreningar och konstutövare.
The Art of Sweden uppmanar de folkvalda i Karlskoga att verkligen betänka de konsekvenser som förslaget att nedmontera Kultur-och föreningsnämnden kommer att medföra. Att riva ner går fort. Att återuppbygga tar lång tid. Misstag är svåra att reparera.
Vi stödjer Kulturföreningarna i Karlskoga och deras kamp för att Kultur- och föreningsnämnd samt Kultur- och föreningsförvaltning skall vara kvar i nuvarande form.
Och vi avslutar med citatet av den forne kulturministern Bengt Göransson: ”Kultur är insikt – inte nytta och pengar. Det är insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människorna och det är upplysta och engagerade människor, som förändrar världen….”

Styrelsen för The Art of Sweden genom
Marie Johansson Gadde, bild-och formkonstnär
Lasse Persson, fotograf
Max Hjalmarsson, bildkonstnär
Mats-Arne Larsson, författare, teaterregissör och dramatiker
Marianne Freyne-Lindhagen, fotograf, författare och bildkonstnär
Thomas Lundkvist, kompositör, musiker och illustratör
Magdalena Eriksson, bild-och formkonstnär
Tomas Vagner, bild-och formkonstnär
Olle Söderberg, skådespelare, konstnärlig ledare

Svar på insändare 19 sept

Insändare i NA 1 oktober

 

 

 

En komplettering av TAOS svar till Tony Ring, 25 sept.

Tony, du är bekymrad över styrelsen för The Art of Sweden´s uppenbara ovilja att försöka förstå hur den politiska styrningen av en kommun fungerar och vilket ansvar kommunledningen har för att förvalta våra gemensamma medel på bästa sätt. Men vi lovar dig, du behöver inte vara orolig över vår brist på insikt i hur en kommun fungerar. Det handlar inte om det. Det handlar om kulturpolitiska värderingar och om olika sätt att se på saker och ting. Och framför allt, på kulturens egenvärde och dess roll i det offentliga samtalet. Du säger dig värna om kulturen i Karlskoga, samtidigt som förslaget om att lägga ner kultur- och föreningsnämnd, och fördela dessa frågor på andra delar inom den kommunala förvaltningen, i realiteten innebär en åderlåtning av kompetens och åratal av samlad erfarenhet. Dessutom kommer det att försämra villkoren för kulturskapare att verka i Karlskoga kommun.

En nationell sammanställning av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) visar att varje satsad krona på kulturen, ger tiofalt tillbaka. Det finns ett också tydligt belägg för att en kommun/ort som satsar på kulturen också uppfattas som en attraktiv plats att, bo, verka och investera i. Både mänskligt och finansiellt kapital.

The Art of Sweden verkar utifrån principen om en armlängds avstånd. En princip som kulturförvaltningar i vårt land ofta varit väl införstådda med. Hör vill vi citera kulturminister Amanda Lind ”I totalitära samhällen är den fria konsten något av det första som begränsas. Konsten måste stå fri. För att kunna utvecklas självständigt – oavsett vilken konstnärlig intention som ligger bakom. För att kunna kritisera och uppröra – oavsett vilka som sitter vid makten.”

Lägg förslaget om nedläggning i papperskorgen, och öka i stället anslagen till kulturen. Det är en investering för framtiden.

The Art of Sweden genom Marie Johansson Gadde
Ordförande i den ideella, länsövergripande föreningen The Art of Sweden

Svar på insändare i NA 1 oktober

Lördag 5 oktober