Skrivelse till KS i Karlskoga

Den 12 och 13 november var TAOS ordförande och kassör, Marie och Lasse till Malmö på den KLYS-konferens som hålls vartannat år. Vi fick chansen inleda punkten om ”Erfarenhetsutbyte” på dagordningen och berättade om kulturens situation i vårt län och kanske främst om det som varit en stor fråga för oss 2019, nämligen kulturorganisationen och risken för dess nedmontering i Karlskoga. Läs mer om hur det gick nedan.

Under våren 2019 kom det till TAOS kännedom att kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga tillsammans med dåvarande tf kommundirektören ville lägga ner kultur-och föreningsnämnden i Karlskoga med verkställan 1 januari 2020. Vi diskuterade frågan ingående i styrelsen och fick tom med en liten rad i Nerikes Allehanda som annars ovilligt skriver om händelser i Karlskoga-Degerforsområdet. Vi hade kontakt med kulturföreningarna i Karlskoga. En oberoende utredning av kulturorganisationens  gjordes under hösten av ett stort revisionsbolag, på uppdrag av kommunen. Den 20 augusti 2019 lämnade sedan den ideella föreningen The Art of Sweden en skrivelse till kommunstyrelsen i Karlskoga. Vi uttryckte med stor oro hur vi såg hur länets näst största kommun, med så stark och tydlig kulturprofil, var beredda att nedmontera kommunens politiska kulturorganisation. Med påföljden att även förvaltningen och dess kunskap och helhetssyn skulle försvinna. Vi skrev även en insändare som delvis byggde på denna skrivelse. Det var en skön känsla att underteckna med nio namn på medlemmar i TAOS samt även lägga till våra olika yrken. Här synliggjorde vi verkligen vilken bredd och kompetens vi besitter tillsammans! Vi fick genast mothugg från ks-ordföranden och därmed replikerade även vi. Detta svar kan du läsa här.

En komplettering av TAOS svar till Tony Ring, 25 sept. 2019

Tony, du är bekymrad över styrelsen för The Art of Sweden´s uppenbara ovilja att försöka förstå hur den politiska styrningen av en kommun fungerar och vilket ansvar kommunledningen har för att förvalta våra gemensamma medel på bästa sätt. Men vi lovar dig, du behöver inte vara orolig över vår brist på insikt i hur en kommun fungerar. Det handlar inte om det. Det handlar om kulturpolitiska värderingar och om olika sätt att se på saker och ting. Och framför allt, på kulturens egenvärde och dess roll i det offentliga samtalet. Du säger dig värna om kulturen i Karlskoga, samtidigt som förslaget om att lägga ner kultur- och föreningsnämnd, och fördela dessa frågor på andra delar inom den kommunala förvaltningen, i realiteten innebär en åderlåtning av kompetens och åratal av samlad erfarenhet. Dessutom kommer det att försämra villkoren för kulturskapare att verka i Karlskoga kommun.

En nationell sammanställning av KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) visar att varje satsad krona på kulturen, ger tiofalt tillbaka. Det finns ett också tydligt belägg för att en kommun/ort som satsar på kulturen också uppfattas som en attraktiv plats att, bo, verka och investera i. Både mänskligt och finansiellt kapital.

The Art of Sweden verkar utifrån principen om en armlängds avstånd. En princip som kulturförvaltningar i vårt land ofta varit väl införstådda med. Hör vill vi citera kulturminister Amanda Lind ”I totalitära samhällen är den fria konsten något av det första som begränsas. Konsten måste stå fri. För att kunna utvecklas självständigt – oavsett vilken konstnärlig intention som ligger bakom. För att kunna kritisera och uppröra – oavsett vilka som sitter vid makten.”

Lägg förslaget om nedläggning i papperskorgen, och öka i stället anslagen till kulturen. Det är en investering för framtiden.

The Art of Sweden genom Marie Johansson Gadde
Ordförande i den ideella, länsövergripande föreningen The Art of Sweden

Även detta svarade han på. Och i det svaret lämnade han även beskedet att det inte fanns något förslag och aldrig gjort. Punkt! Detta fick då den tillförordnade kulturchefen att gå raka vägen till kommundirektören. Hon basade över en arbetsstyrka som bokstavligen som bäst planerade sin avveckling på grund av förslaget. Och beskedet att det inte längre var aktuellt fick hon via denna insändare. Den oberoende och kostsamma utredningen ansågs heller inte som intressant för allmänhetens folkvalda i kommunfullmäktige. Men nu stod åtskilliga karlskogabor upp för kulturen. Information avkrävdes.

Den 12 november 2019 beslutade Kommunfullmäktige i Karlskoga om en budget för kommande år. Den budgeterar för en oförändrad politisk kulturorganisation och därmed även en fristående kulturförvaltning. Med andra ord så vann kulturen en stor delseger! Men nämnden har precis som kommunens övriga verksamhet stora sparbeting att ta itu med. Men det arbetet kommer åtminstone utföras av en kompetent yrkeskår.

Vill du läsa skrivelsen samt alla inlägg i både Karlskoga tidning, Karlskogakuriren samt NA kan du göra det här.

Marie Johansson Gadde,
ordförande the Art of Sweden

Skrivelse till KS i Karlskoga: Ärendenummer 2019SC12120